قند نیشابور دلایل تغییر پیش بینی سال 97 را منتشر کرد

قند نیشابور دلایل تغییر پیش بینی سال 97 را منتشر کرد
دلایل تغییر پیش بینی های حسابرسی شده سال مالی 97 شرکت قند نیشابور در مقایسه با پیش بینی حسابرسی نشده همان سال شرکت قند نیشابور منتشر شد.

قند نیشابور دلایل تغییر پیش بینی سال 97 را منتشر کرد

دلایل تغییر پیش بینی های حسابرسی شده سال مالی 97 شرکت قند نیشابور در مقایسه با پیش بینی حسابرسی نشده همان سال شرکت قند نیشابور منتشر شد.
قند نیشابور دلایل تغییر پیش بینی سال 97 را منتشر کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author