فیلم وال استریت، تصویری از جاه طلبی های یک کارگزار

فیلم وال استریت، تصویری از جاه طلبی های یک کارگزار
باد فاکس، عطش زیادی برای موفق شدن در بازار سهام دارد و ناگهان پیشنهادی به وی داده می‌ شود که در مسیر موفقیتش بسیار مؤثر است اما نه قانونی و نه اخلاقی است. او با یافتن فرمولی در مورد سهام یک شرکت هواپیمایی، قریب به 50 روز به دفتر گوردن گکو زنگ می‎ زند تا بتواند دقایقی از او وقت بگیرد.

فیلم وال استریت، تصویری از جاه طلبی های یک کارگزار

باد فاکس، عطش زیادی برای موفق شدن در بازار سهام دارد و ناگهان پیشنهادی به وی داده می‌ شود که در مسیر موفقیتش بسیار مؤثر است اما نه قانونی و نه اخلاقی است. او با یافتن فرمولی در مورد سهام یک شرکت هواپیمایی، قریب به 50 روز به دفتر گوردن گکو زنگ می‎ زند تا بتواند دقایقی از او وقت بگیرد.
فیلم وال استریت، تصویری از جاه طلبی های یک کارگزار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author