فوت ۲۷ نفر در تصادفات ۲۴ ساعت گذشته/ افزایش چشمگیر نسبت به مدت مشابه سال قبل

فوت ۲۷ نفر در تصادفات ۲۴ ساعت گذشته/ افزایش چشمگیر نسبت به مدت مشابه سال قبل

فوت ۲۷ نفر در تصادفات ۲۴ ساعت گذشته/ افزایش چشمگیر نسبت به مدت مشابه سال قبل

فوت ۲۷ نفر در تصادفات ۲۴ ساعت گذشته/ افزایش چشمگیر نسبت به مدت مشابه سال قبل

سیستم اطلاع رسانی

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author