عملکرد 6 ماهه ایران ترانسفو منتشر شد

شرکت ایران ترانسفو در دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 94 مبلغ 179 میلیارد و 748 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 120 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

اخبر جهان

لردگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author