عملکرد صنعت کارگزاری در 11 ماه

عملکرد صنعت کارگزاری در 11 ماه
بر اساس اطلاعات منتشره شده اداره آمار و اطلاعات بورس تهران، در ۱۱ ماه گذشته از ۱۰۶ کارگزار فعال در بورس، ۱۰۴ کارگزار در معاملات آنلاین مشارکت داشته اند و سهم معاملات آنلاین از معاملات نرمال نیز ۲۸.۳۵ درصد در آمارهای منتشر شده ثبت شده است.

عملکرد صنعت کارگزاری در 11 ماه

بر اساس اطلاعات منتشره شده اداره آمار و اطلاعات بورس تهران، در ۱۱ ماه گذشته از ۱۰۶ کارگزار فعال در بورس، ۱۰۴ کارگزار در معاملات آنلاین مشارکت داشته اند و سهم معاملات آنلاین از معاملات نرمال نیز ۲۸.۳۵ درصد در آمارهای منتشر شده ثبت شده است.
عملکرد صنعت کارگزاری در 11 ماه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author