عضویت رسمی سازمان بورس در «انجمن بین‌المللی آموزش سرمایه‌گذاران»

عضویت رسمی سازمان بورس در «انجمن بین‌المللی آموزش سرمایه‌گذاران»
سازمان بورس و اوراق بهادار ایران عضو «انجمن بین‌المللی آموزش سرمایه‌گذاران» شد و مقرر گردید که شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس به عنوان نماینده سازمان بورس و بازار سرمایه ایران در این انجمن فعالیت کند.

عضویت رسمی سازمان بورس در «انجمن بین‌المللی آموزش سرمایه‌گذاران»

سازمان بورس و اوراق بهادار ایران عضو «انجمن بین‌المللی آموزش سرمایه‌گذاران» شد و مقرر گردید که شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس به عنوان نماینده سازمان بورس و بازار سرمایه ایران در این انجمن فعالیت کند.
عضویت رسمی سازمان بورس در «انجمن بین‌المللی آموزش سرمایه‌گذاران»

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author