عرضه اولیه سهام شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

عرضه اولیه سهام شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
فردا، تعداد 100 میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به عنوان پانصدونوزدهمین شرکت پذیرفته شده در بورس عرضه می شود.

عرضه اولیه سهام شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

فردا، تعداد 100 میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به عنوان پانصدونوزدهمین شرکت پذیرفته شده در بورس عرضه می شود.
عرضه اولیه سهام شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author