ظرفیت صنعت سیمان کشور به ۸۲ میلیون تن رسید

ظرفیت صنعت سیمان کشور به ۸۲ میلیون تن رسید
موضوع افزایش ظرفیت سیمان در دولت های بعد از انقلاب با توجه به وجود معادن غنی سنگ آهک و مواد مورد نیاز این واحدها همواره مورد تاکید قرار گرفته و این مهم از اصول و ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است.آمارهای منتشر شده حاکی است در افق ۱۴۰۴ انتظار می رود ظرفیت تولید سیمان کشور به رقم ۱۲۰ میلیون تن برسد.

ظرفیت صنعت سیمان کشور به ۸۲ میلیون تن رسید

موضوع افزایش ظرفیت سیمان در دولت های بعد از انقلاب با توجه به وجود معادن غنی سنگ آهک و مواد مورد نیاز این واحدها همواره مورد تاکید قرار گرفته و این مهم از اصول و ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است.آمارهای منتشر شده حاکی است در افق ۱۴۰۴ انتظار می رود ظرفیت تولید سیمان کشور به رقم ۱۲۰ میلیون تن برسد.
ظرفیت صنعت سیمان کشور به ۸۲ میلیون تن رسید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author