ضرورت توجه به مدیریت ریسک در شرکت ها

در کشور ما با توجه به توسعه بازار سرمایه و تلاش برای جذب سرمایه گذاران خارجی، ضرورت مدیریت ریسک بیش از پیش احساس می شود. مدیران شرکت ها نه تنها بایستی آموزش های لازم را دریافت نمایند بلکه باید کمیته های مدیریت ریسک شرکت ها را نیز فعال سازند تا از هزینه های احتمالی شرکت ها کاسته شود.

ماشین های جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author