ضرورت بازار سرمایه، سهامداری با نگاه بلند مدت

ضرورت بازار سرمایه، سهامداری با نگاه بلند مدت
دانش آموخته «مدیریت بازرگانی – مالی» مقطع دکتری دانشگاه استرلینگ بریتانیا درباره وضعیت حال حاضر بورس گفت :‌ اگر مشکل خاصی در دو حوزه سیاسی و اقتصادی پیش نیاید روند حرکتی بورس و معاملات مثبت خواهد بود.

ضرورت بازار سرمایه، سهامداری با نگاه بلند مدت

دانش آموخته «مدیریت بازرگانی – مالی» مقطع دکتری دانشگاه استرلینگ بریتانیا درباره وضعیت حال حاضر بورس گفت :‌ اگر مشکل خاصی در دو حوزه سیاسی و اقتصادی پیش نیاید روند حرکتی بورس و معاملات مثبت خواهد بود.
ضرورت بازار سرمایه، سهامداری با نگاه بلند مدت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author