ضرورت ایجاد شرکت های تأمین سرمایه بوتیک در بازار سرمایه

ضرورت ایجاد شرکت های تأمین سرمایه بوتیک در بازار سرمایه
مشتریان هدف شرکت های تأمین سرمایه بوتیک آن دسته از شرکت ها و کسب‌وکارهایی هستند که کمتر موردتوجه شرکت های تأمین سرمایه با خدمات کامل قرار می گیرند. بنابراین با فراهم کردن زمینه ارائه خدمات به شرکت های کوچک و متوسط، خلأ موجود در بخشی از بازار که شرکت های تأمین سرمایه با خدمات کامل آن را پوشش نمی دهند را پر می کنند.

ضرورت ایجاد شرکت های تأمین سرمایه بوتیک در بازار سرمایه

مشتریان هدف شرکت های تأمین سرمایه بوتیک آن دسته از شرکت ها و کسب‌وکارهایی هستند که کمتر موردتوجه شرکت های تأمین سرمایه با خدمات کامل قرار می گیرند. بنابراین با فراهم کردن زمینه ارائه خدمات به شرکت های کوچک و متوسط، خلأ موجود در بخشی از بازار که شرکت های تأمین سرمایه با خدمات کامل آن را پوشش نمی دهند را پر می کنند.
ضرورت ایجاد شرکت های تأمین سرمایه بوتیک در بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author