صنعت خودرو ظرفیت بالایی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه دارد

صنعت خودرو ظرفیت بالایی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه دارد
علی تیموری، مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به گردش مالی 40 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو گفت: با انتشار این اوراق، مجموعاً این صنعت تاکنون 2 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تأمین مالی کرده است، که با توجه به گردش مالی بالای این صنعت هنوز جا برای انتشار اوراق و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه وجود دارد.

صنعت خودرو ظرفیت بالایی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه دارد

علی تیموری، مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به گردش مالی 40 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو گفت: با انتشار این اوراق، مجموعاً این صنعت تاکنون 2 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تأمین مالی کرده است، که با توجه به گردش مالی بالای این صنعت هنوز جا برای انتشار اوراق و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه وجود دارد.
صنعت خودرو ظرفیت بالایی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه دارد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author