صدور 19 کد سرمایه گذار خارجی در یک ماه

صدور 19 کد سرمایه گذار خارجی در یک ماه
نخستین کد سهامدار خارجی بازار سرمایه ایران را آبان ماه سال 73 یک شرکت آلمانی دریافت کرد و تاکنون 954 کد سهامدار خارجی در این بازار صادر شده است.

صدور 19 کد سرمایه گذار خارجی در یک ماه

نخستین کد سهامدار خارجی بازار سرمایه ایران را آبان ماه سال 73 یک شرکت آلمانی دریافت کرد و تاکنون 954 کد سهامدار خارجی در این بازار صادر شده است.
صدور 19 کد سرمایه گذار خارجی در یک ماه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author