صدور ۱۱۰ کد سرمایه گذار خارجی در نیمه نخست سال ۹۶

صدور ۱۱۰ کد سرمایه گذار خارجی در نیمه نخست سال ۹۶
شرکت سپرده گذاری مرکزی در نیمه نخست امسال، ۷۹ کد سرمایه گذار خارجی حقوقی و ۳۱ سرمایه گذار حقیقی صادر کرد تا تعداد سرمایه گذاران خارجی فعال در بازار سرمایه ایران به رقم ۹۱۶ کد برسد.

صدور ۱۱۰ کد سرمایه گذار خارجی در نیمه نخست سال ۹۶

شرکت سپرده گذاری مرکزی در نیمه نخست امسال، ۷۹ کد سرمایه گذار خارجی حقوقی و ۳۱ سرمایه گذار حقیقی صادر کرد تا تعداد سرمایه گذاران خارجی فعال در بازار سرمایه ایران به رقم ۹۱۶ کد برسد.
صدور ۱۱۰ کد سرمایه گذار خارجی در نیمه نخست سال ۹۶

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author