شفافیت ، ویژگی اصلی بودجه 97 است

شفافیت ، ویژگی اصلی بودجه 97 است
روحانی اظهار داشت: برخی می گویند دولت خودش ارز را گران می کند که این موضوع درست نیست؛ چرا که زمانی دولت این کار را انجام می دهد که دچار کسر بودجه باشد. ولی ما امسال نه تنها کسر بودجه نداریم بلکه تمام آنچه در ابتدای سال تصویب شده، با همان ارقام در حال اجرایی شدن است.

شفافیت ، ویژگی اصلی بودجه 97 است

روحانی اظهار داشت: برخی می گویند دولت خودش ارز را گران می کند که این موضوع درست نیست؛ چرا که زمانی دولت این کار را انجام می دهد که دچار کسر بودجه باشد. ولی ما امسال نه تنها کسر بودجه نداریم بلکه تمام آنچه در ابتدای سال تصویب شده، با همان ارقام در حال اجرایی شدن است.
شفافیت ، ویژگی اصلی بودجه 97 است

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author