شبکه بانکی صورت‌های مالی سال 95 را مطابق نمونه ابلاغی تنظیم کند

شبکه بانکی صورت‌های مالی سال 95 را مطابق نمونه ابلاغی تنظیم کند
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۹۶.۷۶۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶.۳.۱۳ شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مولفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی عنوان کرده که صورت‌های مالی، یادداشت‌های پیوست و گزارش حسابرسی را شامل می‌شود.

شبکه بانکی صورت‌های مالی سال 95 را مطابق نمونه ابلاغی تنظیم کند

بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۹۶.۷۶۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶.۳.۱۳ شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مولفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی عنوان کرده که صورت‌های مالی، یادداشت‌های پیوست و گزارش حسابرسی را شامل می‌شود.
شبکه بانکی صورت‌های مالی سال 95 را مطابق نمونه ابلاغی تنظیم کند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author