شاخص بورس تهران، سومین متغیر برتر جهان شد

شاخص بورس تهران، سومین متغیر برتر جهان شد
با بررسی عملکرد بورس های مطرح دنیا و بازنگری در خصوص درصد روزهای مثبت این بازارها ، بازار سرمایه ایران با پشت سرگذاشتن 209 روز کاری، 70 درصد روزها را در مدار مثبت قرار گرفته است و بیشترین روزهای مثبت را درمیان دیگر بازارهای مطرح جهان داشته است.

شاخص بورس تهران، سومین متغیر برتر جهان شد

با بررسی عملکرد بورس های مطرح دنیا و بازنگری در خصوص درصد روزهای مثبت این بازارها ، بازار سرمایه ایران با پشت سرگذاشتن 209 روز کاری، 70 درصد روزها را در مدار مثبت قرار گرفته است و بیشترین روزهای مثبت را درمیان دیگر بازارهای مطرح جهان داشته است.
شاخص بورس تهران، سومین متغیر برتر جهان شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author