سومین گردهمایی تامین مالی بین المللی در بورس تهران

سومین گردهمایی تامین مالی بین المللی در بورس تهران
بورس تهران در نظر دارد با توجه به تجربیات مثبت همایش های برگزار شده ، همایشی با عنوان “جذب سرمایه گذاری خارجی برای تامین مالی شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی” را در تاریخ 30 مهرماه 1396 با با مشارکت موسسات “KPMG ، Scope Rating” – بزرگترین شرکت رتبه بندی اروپا- و همچنین بورس وین (اتریش) برگزار کند.

سومین گردهمایی تامین مالی بین المللی در بورس تهران

بورس تهران در نظر دارد با توجه به تجربیات مثبت همایش های برگزار شده ، همایشی با عنوان “جذب سرمایه گذاری خارجی برای تامین مالی شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی” را در تاریخ 30 مهرماه 1396 با با مشارکت موسسات “KPMG ، Scope Rating” – بزرگترین شرکت رتبه بندی اروپا- و همچنین بورس وین (اتریش) برگزار کند.
سومین گردهمایی تامین مالی بین المللی در بورس تهران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author