سود کامل سهام عدالت ۷۰ درصد مشمولان پرداخت شد

سود کامل سهام عدالت ۷۰ درصد مشمولان پرداخت شد
امسال تعهد داده بودیم که سود عملکرد شرکت‌های سرمایه پذیر در سال ۹۵ را که در سال ۹۶ دریافت می‌شود به مشمولان پرداخت کنیم و این وعده عملی شد.

سود کامل سهام عدالت ۷۰ درصد مشمولان پرداخت شد

امسال تعهد داده بودیم که سود عملکرد شرکت‌های سرمایه پذیر در سال ۹۵ را که در سال ۹۶ دریافت می‌شود به مشمولان پرداخت کنیم و این وعده عملی شد.
سود کامل سهام عدالت ۷۰ درصد مشمولان پرداخت شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author