سود شرکت ها در سال آینده بالاتر از امسال است

سود شرکت ها در سال آینده بالاتر از امسال است
نادی قمی با اشاره به گزارش های 9 ماهه شرکت ها در سال جاری گفت: عملکرد شرکت ها در 9 ماه، خوب بوده و امید می رود در 12 ماهه هم بهتر باشد که البته امیدواری نامعقولی هم نیست.

سود شرکت ها در سال آینده بالاتر از امسال است

نادی قمی با اشاره به گزارش های 9 ماهه شرکت ها در سال جاری گفت: عملکرد شرکت ها در 9 ماه، خوب بوده و امید می رود در 12 ماهه هم بهتر باشد که البته امیدواری نامعقولی هم نیست.
سود شرکت ها در سال آینده بالاتر از امسال است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author