سود سهام عدالت روستاییان، عشایر، کارمندان و بازنشستگان پرداخت می‌شود

سود سهام عدالت روستاییان، عشایر، کارمندان و بازنشستگان پرداخت می‌شود
تا پایان سال دو گروه باقی‌مانده از سهامداران که شامل روستاییان، عشایر و کارمندان و بازنسشتگان کشوری و لشگری هستند تسویه حساب خواهند شد.

سود سهام عدالت روستاییان، عشایر، کارمندان و بازنشستگان پرداخت می‌شود

تا پایان سال دو گروه باقی‌مانده از سهامداران که شامل روستاییان، عشایر و کارمندان و بازنسشتگان کشوری و لشگری هستند تسویه حساب خواهند شد.
سود سهام عدالت روستاییان، عشایر، کارمندان و بازنشستگان پرداخت می‌شود
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author