سه صنعت مالک 50 درصد ارزش معاملات بورس

سه صنعت مالک 50 درصد ارزش معاملات بورس
در 30 روز منتهی به 25 بهمن ماه 1396، «محصولات چوبی » با بازدهی مثبت 4. 39 درصد، در صدر صنایع بورسی قرار گرفت.

سه صنعت مالک 50 درصد ارزش معاملات بورس

در 30 روز منتهی به 25 بهمن ماه 1396، «محصولات چوبی » با بازدهی مثبت 4. 39 درصد، در صدر صنایع بورسی قرار گرفت.
سه صنعت مالک 50 درصد ارزش معاملات بورس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author