سهم ایران از بازارخودرو منطقه در 1404

سهم ایران از بازارخودرو منطقه در 1404
اجرای طرح های تحقیقاتی با سود تسهیلات 30درصدی توجیه ندارد و تمامی بخش ها باید برای رونق و شکوفایی صنعت استراتژیک خودرو وارد عمل شوند.

سهم ایران از بازارخودرو منطقه در 1404

اجرای طرح های تحقیقاتی با سود تسهیلات 30درصدی توجیه ندارد و تمامی بخش ها باید برای رونق و شکوفایی صنعت استراتژیک خودرو وارد عمل شوند.
سهم ایران از بازارخودرو منطقه در 1404

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author