سامانه سهام عدالت بار دیگر در دسترس مشمولان قرار گرفت

سامانه سهام عدالت بار دیگر در دسترس مشمولان قرار گرفت
سازمان خصوصی سازی پیش بینی کرده است که برای آن دسته از مشمولانی که هیچ بدهی بابت سهام خود به این سازمان ندارند، حدود 130 تا 150 هزار تومان سود واریز شود که این مبلغ برای کسانی که هنوز بدهی خود را تسویه نکرده اند، نصف می شود.

سامانه سهام عدالت بار دیگر در دسترس مشمولان قرار گرفت

سازمان خصوصی سازی پیش بینی کرده است که برای آن دسته از مشمولانی که هیچ بدهی بابت سهام خود به این سازمان ندارند، حدود 130 تا 150 هزار تومان سود واریز شود که این مبلغ برای کسانی که هنوز بدهی خود را تسویه نکرده اند، نصف می شود.
سامانه سهام عدالت بار دیگر در دسترس مشمولان قرار گرفت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author