رینگ سازی مشهد 1.3 میلیون ریال محصول فروخت

رینگ سازی مشهد 1.3 میلیون ریال محصول فروخت
شرکت رینگ سازی مشهد در شهریور ماه 480 هزار و 194 عدد انواع محصول را تولید کرد. بیشترین تولید این شرکت در یک ماه شهریور انواع رینگ سواری بوده است.

رینگ سازی مشهد 1.3 میلیون ریال محصول فروخت

شرکت رینگ سازی مشهد در شهریور ماه 480 هزار و 194 عدد انواع محصول را تولید کرد. بیشترین تولید این شرکت در یک ماه شهریور انواع رینگ سواری بوده است.
رینگ سازی مشهد 1.3 میلیون ریال محصول فروخت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author