رویکرد جدید سرمایه گذاران به بازارهای سهام

رویکرد جدید سرمایه گذاران به بازارهای سهام
تغییر تمایلات اقتصادی سرمایه گذاران و رویکرد مثبت آنها به بازار سهام موجب شد شاخص ها در توکیو، سئول، شانگهای با روند سبز همراه شوند در حالی که بازارهای آمریکا نیز با روند مثبت، گویی نفس تازه ای را از سرمایه گذاران دریافت کرده اند.

رویکرد جدید سرمایه گذاران به بازارهای سهام

تغییر تمایلات اقتصادی سرمایه گذاران و رویکرد مثبت آنها به بازار سهام موجب شد شاخص ها در توکیو، سئول، شانگهای با روند سبز همراه شوند در حالی که بازارهای آمریکا نیز با روند مثبت، گویی نفس تازه ای را از سرمایه گذاران دریافت کرده اند.
رویکرد جدید سرمایه گذاران به بازارهای سهام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author