روزهای سیاه معاملاتی در بازار آمریکا

روزهای سیاه معاملاتی در بازار آمریکا
دو شاخص برتر بازار آمریکا، داوجونز و اس اند پی در دو روز اخیر بیش از 10 درصد منفی شدند و نسبت به افت شدید 26 ژانویه، بیشترین میزان کاهش را به ثبت رساندند.

روزهای سیاه معاملاتی در بازار آمریکا

دو شاخص برتر بازار آمریکا، داوجونز و اس اند پی در دو روز اخیر بیش از 10 درصد منفی شدند و نسبت به افت شدید 26 ژانویه، بیشترین میزان کاهش را به ثبت رساندند.
روزهای سیاه معاملاتی در بازار آمریکا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author