رفع عطش تقاضا بدون سرخورده کردن بازار

نباید وقتی عطش تقاضا وجود دارد انتظار هر روز مثبت و صف خرید وجود داشته باشد یا بالعکس حقوقی بخواهد از طریق فریز کردن قیمت ها یا معامله در کمتر از حجم مبنا اقدام به کنترل و هدایت قیمت سهام کند بلکه باید اگر یک روز عطش تقاضا زیاد است این تقاضا جواب داده شود البته نه به این منزله که آنچنان هیجانی عمل شود که بازار سرخورده شود.

دانلود فیلم

سیستم اطلاع رسانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author