رشد 300 درصدی ارزش معاملات شرکت های کوچک و متوسط

رشد 300 درصدی ارزش معاملات شرکت های کوچک و متوسط
نگاهی به عملکرد بازارهای فرابورسی حاکی از آن است حجم معاملات تنها در بازار دوم آ‌نهم به میزان 36 درصد و ارزش معاملات تنها در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در حدود 300 درصد رشد کرده است.

رشد 300 درصدی ارزش معاملات شرکت های کوچک و متوسط

نگاهی به عملکرد بازارهای فرابورسی حاکی از آن است حجم معاملات تنها در بازار دوم آ‌نهم به میزان 36 درصد و ارزش معاملات تنها در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در حدود 300 درصد رشد کرده است.
رشد 300 درصدی ارزش معاملات شرکت های کوچک و متوسط

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author