رشد متغیرهای آمریکا با اهرم خودرویی

رشد متغیرهای آمریکا با اهرم خودرویی
شاخص ها در بازار آمریکا امروز با روند رو به شد همراه شدند در حالی که شاخص اس اند پی توانست ششمین روز افزایش را از آن خود کند.

رشد متغیرهای آمریکا با اهرم خودرویی

شاخص ها در بازار آمریکا امروز با روند رو به شد همراه شدند در حالی که شاخص اس اند پی توانست ششمین روز افزایش را از آن خود کند.
رشد متغیرهای آمریکا با اهرم خودرویی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author