رشد دسته جمعی متغیر های بورس تهران

رشد دسته جمعی متغیر های بورس تهران
نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، آسان پرداخت پرشین، مپنا، فولاد مبارکه و گروه بهمن با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل رشد این متغیر را رقم زدند.

رشد دسته جمعی متغیر های بورس تهران

نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، آسان پرداخت پرشین، مپنا، فولاد مبارکه و گروه بهمن با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل رشد این متغیر را رقم زدند.
رشد دسته جمعی متغیر های بورس تهران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author