رشد آسیایی ها به مدد ژاپن

با کاهش قیمت ین در بازارهای آسیایی و اقدام بانک مرکزی ژاپن برای کاهش نرخ بهره به منظور حمایت از اقتصاد این کشور، بازارهای آسیایی به خصوص ژاپنی با روند صعودی شاخص ها مواجه شدند.

اخبار

شهرداری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author