دولت مصمم به حفظ تورم تک رقمی

دولت مصمم به حفظ تورم تک رقمی
رئیس جمهور با اشاره به کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران به ۵ گفت: ریسک اعتباری ایران که در ابتدای دولت یازدهم ۷ بود به ۵ کاهش یافت؛ این نشانه افزایش اعتماد جهانی است.

دولت مصمم به حفظ تورم تک رقمی

رئیس جمهور با اشاره به کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران به ۵ گفت: ریسک اعتباری ایران که در ابتدای دولت یازدهم ۷ بود به ۵ کاهش یافت؛ این نشانه افزایش اعتماد جهانی است.
دولت مصمم به حفظ تورم تک رقمی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author