دستور العمل نحوه بازگشایی نمادها اصلاح شده است/ تسریع بازگشایی نمادهای بانکی در دستور کار سازمان بورس

دستور العمل نحوه بازگشایی نمادها اصلاح شده است/ تسریع بازگشایی نمادهای بانکی در دستور کار سازمان بورس
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان شد: طی چند ماه گذشته بررسی های وسیعی برای بازنگری دستورالعمل های توقف و بازگشایی نمادها با هدف کاهش زمان توقف انجام شده و با کسب نظر از فعالان و متخصصان بازار، اصلاحات وسیعی در دستورالعمل ها انجام گرفته که به تصویب هیئت مدیره سازمان رسیده است.

دستور العمل نحوه بازگشایی نمادها اصلاح شده است/ تسریع بازگشایی نمادهای بانکی در دستور کار سازمان بورس

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان شد: طی چند ماه گذشته بررسی های وسیعی برای بازنگری دستورالعمل های توقف و بازگشایی نمادها با هدف کاهش زمان توقف انجام شده و با کسب نظر از فعالان و متخصصان بازار، اصلاحات وسیعی در دستورالعمل ها انجام گرفته که به تصویب هیئت مدیره سازمان رسیده است.
دستور العمل نحوه بازگشایی نمادها اصلاح شده است/ تسریع بازگشایی نمادهای بانکی در دستور کار سازمان بورس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author