دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری تصویب شد

دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری تصویب شد
با اجرایی شدن این دستورالعمل در شبکه بانکی، گام دیگری در جهت انطباق بانک‌های کشورمان با استانداردهای نظارت بانکی بین‌المللی برداشته می‌شود و زمینه و امکان مساعدتری برای پیشگیری از نقض استانداردها و الزامات قانونی و نظارتی داخلی و بین‌المللی فراهم خواهد شد.

دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری تصویب شد

با اجرایی شدن این دستورالعمل در شبکه بانکی، گام دیگری در جهت انطباق بانک‌های کشورمان با استانداردهای نظارت بانکی بین‌المللی برداشته می‌شود و زمینه و امکان مساعدتری برای پیشگیری از نقض استانداردها و الزامات قانونی و نظارتی داخلی و بین‌المللی فراهم خواهد شد.
دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری تصویب شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author