در خصوص بهره مالکانه یا رویالتی چه می دانید

در خصوص بهره مالکانه یا رویالتی چه می دانید
عوامل متعددی در تعیین نرخ بهره مالکانه موثر است و با مدل ‌های اقتصادسنجی مختلفی محاسبه می ‌شوند. می‌ توان نتیجه گرفت که بهره مالکانه جدا از منشأ مالکیت که دولتی یا خصوصی است یک مبنای علمی و منطقی و عرفی اقتصادی دارد و در جهان رابط بین صاحب معدن و بهره‌ بردار در صورت جدائی تعریف شده است.

در خصوص بهره مالکانه یا رویالتی چه می دانید

عوامل متعددی در تعیین نرخ بهره مالکانه موثر است و با مدل ‌های اقتصادسنجی مختلفی محاسبه می ‌شوند. می‌ توان نتیجه گرفت که بهره مالکانه جدا از منشأ مالکیت که دولتی یا خصوصی است یک مبنای علمی و منطقی و عرفی اقتصادی دارد و در جهان رابط بین صاحب معدن و بهره‌ بردار در صورت جدائی تعریف شده است.
در خصوص بهره مالکانه یا رویالتی چه می دانید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author