دریافت موافقت اصولی ‍ نخستین VC در حوزه مسکن، راه و شهرسازی

دریافت موافقت اصولی ‍ نخستین VC در حوزه مسکن، راه و شهرسازی
مدیرعامل فرابورس ایران در حضور مخترعان منتخب بازار دارایی فکری فرابورس ضمن اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور از دریافت موافقت اصولی تاسیس نخستین VC در حوزه مسکن، راه و شهرسازی خبر داد که ارزشی بالغ بر 500 میلیارد ریال دارد.

دریافت موافقت اصولی ‍ نخستین VC در حوزه مسکن، راه و شهرسازی

مدیرعامل فرابورس ایران در حضور مخترعان منتخب بازار دارایی فکری فرابورس ضمن اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور از دریافت موافقت اصولی تاسیس نخستین VC در حوزه مسکن، راه و شهرسازی خبر داد که ارزشی بالغ بر 500 میلیارد ریال دارد.
دریافت موافقت اصولی ‍ نخستین VC در حوزه مسکن، راه و شهرسازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author