درخواست صرافان برای راه اندازی بازار مشتقه ارز

نباید زمان را از دست داد، بلکه باید با راه اندازی بازاری همچون آتی ارز، این واحد پولی را به تعادل رساند تا با ایجاد ثبات و پوشش ریسک قیمت، انگیزه را برای ورود سرمایه گذاران خارجی فراهم کرد.

آهنگ جدید

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author