درج نماد «زقیام» در بازار دوم فرابورس/ آیفکس در کانال 990 واحدی

درج نماد «زقیام» در بازار دوم فرابورس/ آیفکس در کانال 990 واحدی
در جریان بازار امروز چهارشنبه 24 آبان ماه آیفکس با حدود 8 واحد افزایش در ارتفاع 997 واحدی یعنی بلندترین قله تاریخی خود از ابتدای فعالیت تاکنون قرار گرفت.

درج نماد «زقیام» در بازار دوم فرابورس/ آیفکس در کانال 990 واحدی

در جریان بازار امروز چهارشنبه 24 آبان ماه آیفکس با حدود 8 واحد افزایش در ارتفاع 997 واحدی یعنی بلندترین قله تاریخی خود از ابتدای فعالیت تاکنون قرار گرفت.
درج نماد «زقیام» در بازار دوم فرابورس/ آیفکس در کانال 990 واحدی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author