دراپ باکس به بورس نزدک گلوبال می رود

دراپ باکس به بورس نزدک گلوبال می رود
این شرکت پیشنهاد عرضه اولیه ای به ارزش 500 میلیون دلار را به کمیسیون اوراق بهادار آمریکا ارائه داده است تا در صورت موافقت کمیسیون، دیگر مراحل عرضه را به سرانجام برساند.

دراپ باکس به بورس نزدک گلوبال می رود

این شرکت پیشنهاد عرضه اولیه ای به ارزش 500 میلیون دلار را به کمیسیون اوراق بهادار آمریکا ارائه داده است تا در صورت موافقت کمیسیون، دیگر مراحل عرضه را به سرانجام برساند.
دراپ باکس به بورس نزدک گلوبال می رود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author