خودرو به مدار مثبت بازگشت

خودرو به مدار مثبت بازگشت
در شروع معاملات شاهد صف فروش سنگین در نمادهای گروه خودرویی بودیم. ولی در اواسط بازار صف فروش این نمادها توسط سهامداران جمع آوری شد و این روند منجر به رشد قیمت سهام این گروه تا دامنه مثبت شده و حتی برخی نمادهای گروه همچون نماد خودرو و نماد وساپا شاهد صف خرید سهام نیز بودیم.

خودرو به مدار مثبت بازگشت

در شروع معاملات شاهد صف فروش سنگین در نمادهای گروه خودرویی بودیم. ولی در اواسط بازار صف فروش این نمادها توسط سهامداران جمع آوری شد و این روند منجر به رشد قیمت سهام این گروه تا دامنه مثبت شده و حتی برخی نمادهای گروه همچون نماد خودرو و نماد وساپا شاهد صف خرید سهام نیز بودیم.
خودرو به مدار مثبت بازگشت

دانلود موزیک

شبکه خانگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author