حمایت مجلس از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بورسی/عملکردها شفاف است

حمایت مجلس از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بورسی/عملکردها شفاف است
محمدرضا پورابراهیمی، با بیان اینکه برای رونق اقتصاد و جذب سرمایه به صندوقهای سرمایه گذاری نیاز داریم، گفت: عملکرد این صندوق‌ها با شفافیت همراه است؛ چراکه بر اساس استانداردها وظیفه دارند صورت‌های مالی خود را افشا می‌کنند.

حمایت مجلس از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بورسی/عملکردها شفاف است

محمدرضا پورابراهیمی، با بیان اینکه برای رونق اقتصاد و جذب سرمایه به صندوقهای سرمایه گذاری نیاز داریم، گفت: عملکرد این صندوق‌ها با شفافیت همراه است؛ چراکه بر اساس استانداردها وظیفه دارند صورت‌های مالی خود را افشا می‌کنند.
حمایت مجلس از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بورسی/عملکردها شفاف است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author