حمایت بورس تهران از 54 پایان نامه و طرح پژوهشی

حمایت بورس تهران از 54 پایان نامه و طرح پژوهشی
بورس تهران از ابتدای سال تاکنون به غیر از دوره های آموزشی و حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی در جهت چاپ کتابچه، کتاب و جزوات آموزشی و ماهنامه اقداماتی را انجام داده است.

حمایت بورس تهران از 54 پایان نامه و طرح پژوهشی

بورس تهران از ابتدای سال تاکنون به غیر از دوره های آموزشی و حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی در جهت چاپ کتابچه، کتاب و جزوات آموزشی و ماهنامه اقداماتی را انجام داده است.
حمایت بورس تهران از 54 پایان نامه و طرح پژوهشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author