حق تقدم خرید سهام به چه کسانی تعلق می گیرد

حق تقدم خرید سهام به چه کسانی تعلق می گیرد
معمولاً در اساسنامه‌ شرکت‌ها بر اساس حقوق مدنی یا فقه اسلامی قید می‌شود که در صورت انتشار سهام جدید برای فروش، سهامداران فعلی در خرید آن اولویت دارند.

حق تقدم خرید سهام به چه کسانی تعلق می گیرد

معمولاً در اساسنامه‌ شرکت‌ها بر اساس حقوق مدنی یا فقه اسلامی قید می‌شود که در صورت انتشار سهام جدید برای فروش، سهامداران فعلی در خرید آن اولویت دارند.
حق تقدم خرید سهام به چه کسانی تعلق می گیرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author