حضور ۱۰۰۰ سهامدار خارجی در بازار سرمایه ایران

حضور ۱۰۰۰ سهامدار خارجی در بازار سرمایه ایران
نخستین کد سهامدار خارجی بازار سرمایه ایران را آبان ماه سال ۷۳ یک شرکت آلمانی دریافت کرد. تا پایان دی ماه یک هزار و ۱۳ کد سهامدار خارجی در این بازار صادر شده است.

حضور ۱۰۰۰ سهامدار خارجی در بازار سرمایه ایران

نخستین کد سهامدار خارجی بازار سرمایه ایران را آبان ماه سال ۷۳ یک شرکت آلمانی دریافت کرد. تا پایان دی ماه یک هزار و ۱۳ کد سهامدار خارجی در این بازار صادر شده است.
حضور ۱۰۰۰ سهامدار خارجی در بازار سرمایه ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author