حدود 8 میلیون ورقه در ETFهای فرابورسی معامله شد

حدود 8 میلیون ورقه در ETFهای فرابورسی معامله شد
در جریان بازار امروز شنبه 31 بهمن‌ماه نزدیک به 143 میلیون سهم به ارزش بیش از 476 میلیارد ریال در مجموع بازارهای اول و دوم دادوستد شد که بیشترین حجم و ارزش معامله به ترتیب به نمادهای «ذوب» و «سرچشمه» اختصاص یافت.

حدود 8 میلیون ورقه در ETFهای فرابورسی معامله شد

در جریان بازار امروز شنبه 31 بهمن‌ماه نزدیک به 143 میلیون سهم به ارزش بیش از 476 میلیارد ریال در مجموع بازارهای اول و دوم دادوستد شد که بیشترین حجم و ارزش معامله به ترتیب به نمادهای «ذوب» و «سرچشمه» اختصاص یافت.
حدود 8 میلیون ورقه در ETFهای فرابورسی معامله شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author