حداقل 20 هزار نفر روزانه معامله می کنند/تعیین نرخ تأمین مالی عادلانه در بازار بدهی

حداقل 20 هزار نفر روزانه معامله می کنند/تعیین نرخ تأمین مالی عادلانه در بازار بدهی
دبیر شورای عالی بورس با اشاره به 10 میلیون کد سهامداری در بازار گفت: از 10 میلیون کد سهامداری حداقل 20 هزار نفر به طور روزانه در بازار فعال اند و به عبارتی شغل و محل کسب درآمدشان بازار سرمایه است.

حداقل 20 هزار نفر روزانه معامله می کنند/تعیین نرخ تأمین مالی عادلانه در بازار بدهی

دبیر شورای عالی بورس با اشاره به 10 میلیون کد سهامداری در بازار گفت: از 10 میلیون کد سهامداری حداقل 20 هزار نفر به طور روزانه در بازار فعال اند و به عبارتی شغل و محل کسب درآمدشان بازار سرمایه است.
حداقل 20 هزار نفر روزانه معامله می کنند/تعیین نرخ تأمین مالی عادلانه در بازار بدهی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author