جلوگیری از ایجاد قیمت های غیرواقعی با عرضه گندم در بورس کالا

جلوگیری از ایجاد قیمت های غیرواقعی با عرضه گندم در بورس کالا
به گفته یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بهترین راه برای جلوگیری از قیمت های غیرواقعی، عرضه گندم در بورس کالا در قالب سیاست قیمت تضمینی است

جلوگیری از ایجاد قیمت های غیرواقعی با عرضه گندم در بورس کالا

به گفته یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بهترین راه برای جلوگیری از قیمت های غیرواقعی، عرضه گندم در بورس کالا در قالب سیاست قیمت تضمینی است
جلوگیری از ایجاد قیمت های غیرواقعی با عرضه گندم در بورس کالا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author