جزییات نشست مدیران عامل بانک‌ها با وزیر اقتصاد

جزییات نشست مدیران عامل بانک‌ها با وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور بر عهده بانک ها قرار دارد، گفت: این به ویژه در سالی که بحث تولید و اشتغال دارای اولویت ویژه ای است، بار مسئولیت سیستم بانکی و بخصوص بانک های دولتی را بسیار سنگین تر می کند.

جزییات نشست مدیران عامل بانک‌ها با وزیر اقتصاد

وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور بر عهده بانک ها قرار دارد، گفت: این به ویژه در سالی که بحث تولید و اشتغال دارای اولویت ویژه ای است، بار مسئولیت سیستم بانکی و بخصوص بانک های دولتی را بسیار سنگین تر می کند.
جزییات نشست مدیران عامل بانک‌ها با وزیر اقتصاد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author