جایگاه بورس در تامین مالی شرکت های ITC و IT

جایگاه بورس در تامین مالی شرکت های ITC و IT
رشد حوزه های مختلف انفورماتیک در کشور طی چند سال اخیر به حدی چشمگیر بوده است که اثر آن را در دیگر زمینه ها به خصوص کسب و کارهای نوپا می توان یافت. در این بین شرکت های ذیربط در بازار سرمایه در دو صنعت رایانه و مخابرات نیز از رشد چشمگیری برخوردار بوده و توانسته اند دست آوردهای قابل توجهی در این کسب و کارها داشته باشند. این تحلیل نشان می دهد بازار سرمایه در تامین مالی بسیاری از پروژه های انفورماتیک و توسعه آن ها در چند سال اخیر نقش بسزایی ایفا کرده است.

جایگاه بورس در تامین مالی شرکت های ITC و IT

رشد حوزه های مختلف انفورماتیک در کشور طی چند سال اخیر به حدی چشمگیر بوده است که اثر آن را در دیگر زمینه ها به خصوص کسب و کارهای نوپا می توان یافت. در این بین شرکت های ذیربط در بازار سرمایه در دو صنعت رایانه و مخابرات نیز از رشد چشمگیری برخوردار بوده و توانسته اند دست آوردهای قابل توجهی در این کسب و کارها داشته باشند. این تحلیل نشان می دهد بازار سرمایه در تامین مالی بسیاری از پروژه های انفورماتیک و توسعه آن ها در چند سال اخیر نقش بسزایی ایفا کرده است.
جایگاه بورس در تامین مالی شرکت های ITC و IT

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author